Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2017-2021

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2017-2021

Báo cáo tự đánh giá CSGD Trường Đại học Vinh chu kỳ 2017-2022

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2012-2016

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2012-2016

Kết quả kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh theo bộ tiêu chuẩn trong nước