TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

ເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າຮຽນ

International cooperation between Vinh University and partners

International cooperation between Vinh University and partners

International cooperation between Vinh University and partners

Admission requirements and documents for international students

Admission requirements and documents for international students

Admission requirements and documents for international students

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University