TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

PGS.TS.

Bùi Văn Hào

Chủ tịch

 

2.

ThS.

Hà Văn Ba

Phó Chủ tịch

 

3.

TS.

Nguyễn Duy Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

 

4.

ThS.

Lường Hồng Phong

Ủy viên Ban Chấp hành

 

5.

ThS.

Trần Châu Thành

Ủy viên Ban Chấp hành