TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2019 - 2024

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

PGS.TS.

Nguyễn Công Khanh

Chủ tịch

 

2.

GS.TS.

Đào Tam

Phó Chủ tịch

 

3.

Ông

Lê Quang Việt

Phó Chủ tịch

 

4.

PGS.TS.

Hoàng Văn Lựu

Ủy viên Ban Chấp hành

 

5.

Trần Thị Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành