Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Vinh

Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 2896/QĐ-ĐHV ngày 26/10/2023

Ba công khai27/10/2023
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL

Ba công khai02/10/2023
Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh

Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐT ngày 28/8/2023

Ba công khai06/09/2023