Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar:  Báo cáo về đề cương chi tiết học phần Số học hiện đại (thuộc CTĐT Thạc sĩ nhóm ngành Toán)

- Thời gian: 20h, Thứ Năm, ngày 29/02/2024

- Địa điểm: Online qua Team

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg3N2M3MzMtOTQ1Zi00MzljLWJhN2QtM2U3YmI3NDIyMzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22cc7d36fd-06ae-41b5-ae50-3c37fadf5f72%22%7d

- Người báo cáo:  PGS. TS. Nguyễn Thành Quang

- Đơn vị: Khoa Toán – Trường Sư phạm