Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn công tác nữ công năm 2022

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2022

Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 28/01/2022.

THÔNG BÁO28/01/2022
Thông báo kết quả xét sáng kiến năm 2021

Thông báo kết quả xét sáng kiến năm 2021

Công văn số 68/ĐHV-HCTH ngày 20/01/2022

THÔNG BÁO21/01/2022
Thông báo về việc mở lớp các lớp tiếng Anh năm 2022

Thông báo về việc mở lớp các lớp tiếng Anh năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2022 của Trường Đại học Vinh (Kế hoạch sổ: 01-KH/ĐHV ngày 05/01/2022), Nhà trường thông báo về việc mở lớp các lớp tiếng Anh năm 2022

THÔNG BÁO20/01/2022