Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT GIAI ĐOẠN 2019-2025

Để triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh, Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 18/1/2018 của Hội đồng trường, quyết nghị về đầu tư cho công tác đảm bảo chất lượng, Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng ban hành kế hoạch chiến lược phát tiển trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030, Nhà trường ban hành kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025. Chi tiết có thể xem TẠI ĐÂY