Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2024

Chương trình công tác tháng 3 năm 2024

Chương trình số: 02/CTr-ĐHV ngày 08/3/2024

THÔNG BÁO08/03/2024
Báo cáo công tác tháng 01, 02 năm 2024

Báo cáo công tác tháng 01, 02 năm 2024

Báo cáo số: 13/BC-ĐHV ngày 08/3/2024

THÔNG BÁO08/03/2024
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

THÔNG BÁO02/03/2024
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 29/01/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

THÔNG BÁO01/03/2024
Kế hoạch Truyền thông năm 2024

Kế hoạch Truyền thông năm 2024

Kế hoạch số: 18/KH-ĐHV ngày 29/02/2024

THÔNG BÁO01/03/2024