Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

7310205 - Quản lý nhà nước

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: Quản lý Nhà nước
(Ban hành theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày  10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
TT
học phần
Tên học phần TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Khối học phần Loại
học phần
Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 
    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6        
1 PLA20001 Nhập môn nhóm ngành Chính trị - Luật 3       45     1 GDĐC Bắt buộc Trường KHXH&NV
2 POL20001 Lôgic hình thức 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
3 LAW21001 Lý luận về nhà nước và pháp luật 5 50   25       1 GDĐC Bắt buộc Luật học
4 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc SP Ngoại ngữ
5 POL11001 Triết học Mác - Lênin 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
6 POL11002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20   10       2 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
7 LAW30006 Luật Hiến pháp 4 40   20       2 GDCN Bắt buộc Luật học
8 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45   15       2 GDĐC Bắt buộc SP Ngoại ngữ
9   Tự chọn 1 3             2 GDĐC Bắt buộc  
10 SOW20001 Xã hội học đại cương 3 30   15       2 GDĐC Bắt buộc Du lịch &CTXH
  NAP11001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) (2) 30           (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) (2) 30           (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15         (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11004 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) (2) 4 26         (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  SPO10001 Giáo dục thể chất (5) 15 60         (1-3) GDĐC Bắt buộc Giáo dục thể chất
11 POL11003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20   10       3 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
12 SMT30001 Kinh tế học đại cương 4       60     3 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
13 INF20002 Tin học 3 30 15         3 GDĐC Bắt buộc Viện KT&CN
14   Tự chọn 2 3             3 GDĐC Bắt buộc  
15 LAW30036 Xây dựng văn bản pháp luật 3 30   15       3 GDĐC Bắt buộc Luật học
16 SMT20001 Đại cương về quản lý nhà nước 3 30   15       4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
17 SMT30014 Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 3 30   15       4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
18 SMT31004 Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam 3 30   15       4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
19 POL11004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20   10       4 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
20 LAW32004 Luật Dân sự 4       60     4 GDCN Bắt buộc Luật kinh tế
21 SMT21002 Tác phẩm Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước 4 40   20       4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
22 POL20002 Lịch sử triết học 3 30   15       5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
23 SMT30006 Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ 4       60     5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
24 SMT31002 Tổ chức chính quyền cơ sở 3 30   15       5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
25   Tự chọn 3 2             5 GDCN Bắt buộc  
26 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20   10       5 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
27 SMT30010 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ 3 30   15       5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
28 POL30026 Chính sách công 3 30   15       6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
29 POL30015 Chính trị với quản lí xã hội 4 40   20       6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
30 POL30021 Hành chính học 4       60     6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
31 LAW31007 Luật Hình sự 4 40   20       6 GDCN Bắt buộc Luật học
32   Tự chọn 4 2             6 GDCN Tự chọn  
33 POL30032 Khoa học quản lý 3 30   15       7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
34 LAW32005 Luật Hành chính 4       60     7 GDCN Bắt buộc Luật học
35 SMT30018 Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo 3 30   15       7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
36 SMT30017 Quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 3 30   15       7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
37 SMT30011 Quản lý nhà nước về kinh tế 4 40   20       7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
38 SMT31013 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 8         45 75 8 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
    Tổng 126                    
                           
  Tự chọn 1: Chọn 1 trong 3 học phần                      
1 LAW20025 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 30   15       2 GDĐC Tự chọn Luật học
2 HIS20003 Lịch sử văn minh thế giới 3 30   15       2 GDĐC Tự chọn Lịch sử
3 HIS20004 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 30   15       2 GDĐC Tự chọn Lịch sử
                           
  Tự chọn 2: Chọn 1 trong 3 học phần                      
1 LIT20006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Ngữ văn
2 ECO21004 Kinh tế vĩ mô 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Kinh tế
3 EDU20004 Tâm lý học đại cương 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Tâm lý - Giáo dục
                           
  Tự chọn 3: Chọn 1 trong 3 học phần                      
1 POL30019 Công tác đảng và công tác đoàn thể 2 20   10       5 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
2 SMT30003 Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính 2 20   10       5 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
3 SMT30016 Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 20   10       5 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
                           
  Tự chọn 4: Chọn 1 trong 3 học phần                      
1 SMT30008 Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức 2 20   10       6 GDCN Tự chọn Luật học
2 SMT30015 Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh 2 20   10       6 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
3 POL30025 Xây dựng Đảng 2 20   10       6 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí