Bối cảnh quốc tế đó đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải đổi mới căn bản, toàn diện, trong đó đổi mới về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là trụ cột, xương sống cho quá trình đổi mới giáo dục. Tháng 11/2013, tại kỳ họp thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Thực hiện yêu cầu đó, từ năm 2013 đến nay, ngành giáo dục đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Nổi bật là xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo tất cả ở các cấp học.... Một trong những yêu cầu hết sức căn bản là cần phải phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Vinh đã quyết định thực hiện phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực CDIO. Ngành Lịch sử cũng đã có những bước đi vững chắc trong phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực CDIO.

Khi xây dựng Chương trình đào tạo giáo viên, ngành Lịch sử đã xác định áp dụng “tinh thần”, “phương pháp tiếp cận” CDIO, không phải bê nguyên xi nguyên lý phát triển chương trình CDIO, mà là tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của phương pháp xây dựng chương trình này vào thực tiễn đào tạo giáo viên môn Lịch sử. Quá trình xây dựng chương trình vẫn bám sát thực tiễn đào tạo, phù hợp với Khung năng lực quốc gia và các văn bản hiện hành về phát triển chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt gắn chặt với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Lịch sử. Ngành cũng được Nhà trường tổ chức nhiều cuộc tập huấn với sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia về CDIO trong và ngoài nước.

Xin giới thiệu với các bạn sinh viên, chuyên gia và những người quan tâm về chương trình gồm:

  • Mục tiêu
  • Chuẩn đầu ra
  • Khung chương trình
  • Đề cương chi tiết

Qua link: 3_2017_qd_747_qd_cdr_mo_ta_de_cuong_1.pdf