Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Cung cấp dữ liệu để xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023

Thực hiện Công văn số 1844/BGDĐT-KHCNMT ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2022 và xây dựng kế hoạch KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và dự toán ngân sách KHCN năm 2023, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế để thực hiện.

1. Các trường thuộc/khoa/viện đào tạo

Các đơn vị thực hiện thống kê các biểu sau:

- Thống kê và hoàn thiện thông tin Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022  (Phụ lục 1, Biểu TK1-1, 1-2, 1-3);

- Thống kê và hoàn thiện thông tin Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo khác năm 2021, 06 tháng đầu năm 2022 (Phụ lục 1, Biểu TK1-3);

- Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo khác năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 (Phụ lục 1, Biểu TK1-4);

- Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 (Phụ lục 1, Biểu TK1-4);

- Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kế hoạch thực hiện các chương trình/nhiệm vụ KHCN&ĐMST cấp quốc gia, cấp bộ năm 2023 (Phụ lục 2, Biểu TK2-1);

- Thống kê, tập hợp và hoàn thiện các thông tin Kế hoạch thực hiện các chương trình/nhiệm vụ KHCN&ĐMST cấp cơ sở (Phụ lục 2, Biểu TK2-2).

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Thống kê và hoàn thiện các thông tin Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên tính đến tháng 6 năm 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-6);

- Thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục IX. Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính

- Chủ trì hoàn thiện các thông tin Tình hình tài chính cho hoạt động KHCN & ĐMST 2021 (Phụ lục 1, Biểu TK1-8);

- Chủ trì hoàn thiện các thông tin Tình hình tài chính cho hoạt động KHCN & ĐMST 2022 (Phụ lục 1, Biểu TK1-9).

4. Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Chủ trì thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục V. Công tác thông tin và thống kê KH&CN (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

5. Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục VII.Công tác thanh tra (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

6. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Chủ trì thống kê và hoàn thiện thông tin các mục:

Mục X. Công tác hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN;

Mục XII. Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.

(Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

7. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Chủ trì thống kê và hoàn thiện các thông tin Mục III (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Phụ lục 1, Biểu TK1-7).

8. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thống kê và hoàn thiện các thông tin còn lại của Phụ lục 1, Biểu TK1-7 (Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ);

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, chuẩn hóa thông tin, số liệu và hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo theo quy định;

- Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Công văn số 1844/BGDĐT-KHCNMT ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp báo cáo về Bộ GD&ĐT, thông qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 01/6/2022.

Các biểu mẫu gửi về Phòng KH&HTQT (Bản mềm gửi qua địa chỉ email dungnx@vinhuni.edu.vn) trước 17:00 giờ, thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022.          

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai và hoàn thành các nội dung được phân công. Trong quá trình thực hiện, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp PGS.TS. Mai Văn Chung, Trưởng phòng, Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0985995777; email: chungmv@vinhuni.edu.vn.

CV 501 - Cung cấp dữ liệu để xây dựng kế hoạch KHCN

Phụ lục 1 và Phụ lục 2