Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 31/3/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Nguyễn Minh Quyết.
5. Đơn vị: Bộ môn Đường lối quân sự.