Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Đơn vị sự nghiệp công lập trong xu hướng tự chủ về ngân sách tổ chức và hoạt động. 

Thời gian: từ 14h30, thứ 2, ngày 27/11/2023.

Địa điểm: Văn phòng Trường KHXH&NV. 

Người trình bày: TS. Đinh Ngọc Thắng.

Đơn vị: Khoa Luật học - Trường KHXH&NV