Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên Seminar: Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Người thực hiện: TS. Vũ Thị Phương Lê
- Thời gian: Từ 7.00 đến 11.30 ngày 11/3/2022
- Thành phần tham gia: Cán bộ giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Link tham gia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVlMTIxODItMDk2MS00NDQzLWFhNmQtNjVmMDA1MjhkY2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22a92dbb06-8f2f-4aba-b8bb-d54d0757abb7%22%7d

Đơn vị: Khoa Chính trị và Báo chí