Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên Seminar: Xây dựng đồ án học phần Tài chính doanh nghiệp
Thời gian: 14h, thứ 2, ngày 28/02/2022
Địa điểm trực tuyến trên Microsoft Teams :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5WziDhYMh4VgFo2vK4Y79KQj5nHgL7gMAsNHK5P-Y941%40thread.tacv2/Chung?groupId=bbae0f76-d2c8-4527-b108-45fc61707f22&tenantId=4ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9
Người trình bày: Ths.NCS.Đoàn Thị Ngọc Hân
Đơn vị: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Kinh tế