Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên seminar: “Tác động của đại dịch Covid-19 và chính sách của chính phủ nhằm ứng phó với những tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế của Việt Nam”.

Thời gian: 19h30, Chủ nhật ngày 6/3/2022.

Người thực hiện: TS. Nguyễn Thị Bích Liên

Địa điểm: Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmMzBiYTktMmIyZS00NzRjLTkzYmEtOGE4MTI3ZjQzYjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22a8d6e4ad-62bd-4ba0-ab41-146de70b7dd4%22%7d

Đơn vị: Trường Kinh tế