Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên seminar: “Chuỗi giá trị toàn cầu - xu hướng phát triển và tác động tới doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”.
Thời gian: 14h30, Chủ nhật ngày 6/3/2022.
Người thực hiện: TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
Địa điểm: Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwMzlkOGMtOTE0Yi00MTkzLWI1NWYtMTQzOWJkY2QwYWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%227ab5e9db-0749-4810-8623-add6ac021cc1%22%7d'

Đơn vị: Khoa Kinh tế