Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên sermina: Thông qua Giáo trình kế toán công cấp khoa

Thực hiện: TS. Phạm Thị Thúy Hằng

Thời gian: 19h 30 ngày 21/6/ 2022

Địa điểm:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4MTIxZDUtMmFiMS00NWIyLWIwNDEtZTQxNzMwOGE5MWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2254068043-433b-49b4-b4fd-1e1d9826d94c%22%7d

Đơn vị: Trường Kinh tế