Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm


- Tên Seminar: Biên soạn đề cương học phần thuộc CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO (khóa 31) – Ngành Hóa phân tích

- Thời gian: 19h00 30 ngày 01 tháng 3 năm 2024 (Tối thứ 6)

- Người trình bày: Đinh Thị Trường Giang

- Đơn vị: Khoa Hóa học-Trường Sư phạm

- Hình thức: Online qua Microsoft team

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU5MDgzNTAtNjE0Ny00YjJhLTlhNTctOTkxNmZlMDU4OWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%220ed6e6e6-2bfc-47f8-8f8e-fc6c140b7db1%22%7d