Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên Seminar: Biên soạn đề cương học phần thuộc CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO (khóa 31) – Ngành Hóa vô cơ

- Thời gian: 19h00 30 ngày 05 tháng 3 năm 2024 (Tối thứ 3)

- Người trình bày: Phan Thị Hồng Tuyết

- Đơn vị: Khoa Hóa học-Trường Sư phạm

- Hình thức: Online qua Microsoft team

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk0NmZiOGItMTBiOC00NTQyLTgyMmUtYjVkMzMyZjgyZmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2289e164e0-d0b9-4e8c-a879-df7e90637404%22%7d