Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Triển khai dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường vừa, Nhà trường quyết định triển khai phương án dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ ngày 24/02/2020 đến khi có thông báo mới. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

1. Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2019 - 2020. Việc triển khai dạy và học trực tuyến chỉ tiến hành đối với các lớp lý thuyết.

2. Giảng viên, giáo viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường để thực hiện việc giảng dạy theo thời khóa biểu. Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá được thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Học sinh, sinh viên, học viên được cung cấp tài khoản và phải tham gia học tập đầy đủ theo thời khóa biểu và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên, giáo viên.

4. Trong thời gian tổ chức dạy và học trực tuyến, học sinh, sinh viên, học viên không phải đến trường. Kế hoạch dạy và học trực tuyến được thực hiện cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

5. Các khoa, viện, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm, các đơn vị liên quan thông tin đến người học, cán bộ, giảng viên để thực hiện nghiêm túc thông báo này.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Ban hành hướng dẫn chi tiết về việc dạy học trực tuyến tới các giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấn, bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, viện, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm, tới các giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy.

- Tạo tài khoản cho toàn thể giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trên hệ thống.

 2. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên

- Mở các lớp học phần học trực tuyến tương ứng với thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2019 - 2020.

- Phối hợp với Cố vấn học tập hướng dẫn, tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên đăng ký học.

- Phối hợp với phòng Thanh tra - Pháp chế để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu về hiệu quả hoạt động học tập trực tuyến.

3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên: Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên về chủ trương dạy và học trực tuyến. Làm tốt công tác tuyên truyền để tất cả học sinh, sinh viên, học viên tham gia học tập theo thời khóa biểu.

4. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm: Bố trí phòng máy, trang thiết bị (máy tính, webcam, tai nghe) hỗ trợ giảng viên, giáo viên trong quá trình triển khai.

5. Phòng Thanh tra - Pháp chế: Tổ chức thanh tra, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập của toàn trường.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Kịp thời thẩm định, cấp kinh phí để triển khai; hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

7. Các khoa, viện, Trường THPT Chuyên, Trường THSP

- Quán triệt tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy trường và kế hoạch dạy và học trực tuyến.

- Chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức dạy và học trực tuyến, góp phần để hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020.

- Thường xuyên báo cáo kết quả, tình hình triển khai và các đề xuất, kiến nghị về Trường (qua Phòng Đào tạo đối với hệ đại học chính quy, Trường THPT Chuyên, Trường THSP; qua Phòng Đào tạo Sau đại học đối với đào tạo trình độ thạc sĩ; qua Trung tâm Giáo dục thường xuyên đối với hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa) để Nhà trường kịp thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý./.

Xem File đính kèm!