Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

 

Nghiên cứu sinh Phan Nữ Hiền Oanh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 04/07/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ đối với NCS Phan Nữ Hiền Oanh trên cơ sở NCS đã bảo vệ thành công luận án của mình ngày 27/3/2022.

Tên đề tài: Pháp luật hiện hành về bảo toàn và thanh lý tài sản doanh nghiệp trong thủ tục phá sản

Tên và học vị của người hướng dẫn:

  1. Tiến sĩ Nguyễn Am Hiểu
  2. Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến              

Những đóng góp chính của đề tài:

1. Luận án hệ thống hoá, đồng thời xây dựng được một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo toàn và thanh lý tài sản của doanh nghiệp trong thủ tục phá sản.

2. Luận án chỉ ra một số bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành về bảo toàn và thanh lý tài sản DN trong thủ tục phá sản trên cơ sở đánh giá thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn thi hành pháp luật về bảo toàn và thanh lý tài sản DN trong thủ tục phá sản.

3. Trên cơ sở những bất cập cần khắc phục đã chỉ ra, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo toàn và thanh lý tài sản DN trong thủ tục phá sản cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo toàn và thanh lý tài sản DN trong thủ tục phá sản.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: