Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hoàn thiện Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thực hiện Công văn số 3684/BGDĐT-KHCNMT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoàn thiện Thuyết minh đề tài KH&CN cấp bộ năm 2023, Nhà trường thông báo và yêu cầu các cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 (của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thẩm định nội dung, kinh phí; các quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định về tài chính hiện hành; văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉnh sửa, bồ sung, hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài.

Sau khi hoàn thiện, Chủ nhiệm đề tài gửi bản mềm hồ sơ về Phòng KH&HTQT theo địa chỉ email: dsia@vinhuni.edu.vn. Hồ sơ gồm có:

- Thuyết minh đề tài theo đúng quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 (bản word và pdf);

- Dự toán kinh phí (bản excel);

- Bản giải trình chỉnh sửa thuyết minh (bản word và pdf);

- Các tài liệu cần thiết khác.

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022.

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Tiếp nhận và thẩm định kết quả chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ của các chủ nhiệm đề tài. Phối hợp với các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ (bản mềm) và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

- Theo dõi kết quả thẩm định hồ sơ (bản mềm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Chủ nhiệm các đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ (bản cứng) theo hướng dẫn tại Mục 4 (Công văn số 3684/BGDĐT-KHCNMT ngày 05 tháng 8 năm 2022) và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước 17 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2022.

3. Trưởng các đơn vị

Trưởng các đơn vị có cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 (của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có trách nhiệm thông báo nội dung công văn đến chủ nhiệm đề tài và đôn đốc chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Tài liệu kèm theo công văn này gồm có:

- Công văn số 3684/BGDĐT-KHCNMT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoàn thiện Thuyết minh đề tài KH&CN cấp bộ năm 2023.

- Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025 (Có danh mục 02 đề tài của Trường Đại học Vinh kèm theo).

- Quyết định số 2036/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 (Có danh mục 06 đề tài của Trường Đại học Vinh kèm theo).

- Biên bản họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 (Mỗi đề tài Trường Đại học Vinh chủ trì có 01 biên bản riêng).

- Mẫu Bản giải trình chỉnh sửa thuyết minh đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đúng yêu cầu và thời gian quy định. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ ThS. Trần Thị Thái, Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0986.209.710. Email: thaitt@vinhuni.edu.vn.

1. Công văn 938_Hoàn thiện thuyết minh B2023

2. CV3684_BGDĐT_KHCNMT

3. QD_2035_VATLY

4. QD_2036_DTCB_DHV

5. Bản giải trình chỉnh sửa thuyết minh

6. Biên bản thẩm định Nội dung kinh phí