Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ BVMT của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023; thực hiện Công văn số 4693/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2023, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi nội dung công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện. 
1. Hồ sơ đăng ký chủ trì 
Hồ sơ đăng ký chủ trì gồm có:
- Thuyết minh nhiệm vụ; 
- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ;
- Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có). Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh.
2. Thời hạn nộp hồ sơ
Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nộp 09 bộ hồ sơ (08 bộ copy, 01 bộ gốc) theo mẫu gửi kèm về Phòng KH&HTQT (thông qua ThS. Trần Thị Thái) trước 17:00 giờ thứ Ba ngày 04/10/2022. Bản mềm gửi về địa chỉ email dsia@vinhuni.edu.vn.
Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Trần Thị Thái, chuyên viên Phòng KH&HTQT, điện thoại: 0986209710, email: thaitt@vinhuni.edu.vn.
Tài liệu kèm theo công văn này gồm có:
1. Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023;
2. Công văn số 4693/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2023; 
3. Các biểu mẫu liên quan.
1. 1173-2022_DHV Công văn tuyển chọn

2. QĐ 2718 phê duyệt DM đưa ra tuyển chọn 2023

2. DM nvụ BVMT đưa ra tuyển chọn 2023 kèm theo QĐ 2718

3. CV 4693_BGDDT thông báo tuyển chọn nvu 2023

4. Mẫu TM nhiệm vụ tuyên truyền BVMT

5. Mẫu TM nvu chuyên môn, tập huấn