Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X)

  Vừa qua, Ban thường vụ Đảng uỷ đãn tổ chức hội nghị Đảng uỷ mở rộng để quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khoá X) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

      Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: những vấn đề mà Hội nghị Trung ương lần này bàn và ra Nghị quyết là để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đây là những vấn đề có thính chất vừa cơ bản, vừa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta, từ công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tới vần đề đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thể hiện sự tập trung cao của Ban Chấp hành Trung ương cho công tác xây dựng Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo bà sức chiến đấu của Đảng.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng tiếp tục triển khai việc học tập, quán triệt sâu rộng nội dung các Nghị quyết Trung ương 5 tới từng cán bộ, đảng viên của đơn vị mình. Qua đó, nắm vững ý nghĩa và tinh thần những nội dung cốt lõi, quan trọng nhất của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, kết hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân trong triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quýet theo tinh thần đã nói thì phải làm và phải làm tốt, làm có hiệu quả để tạo ra chuyển biến thật sự trong lĩnh vực Nghị quyết đã xác định.
Nguyễn Quang Tuấn