Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo kết quả xét sáng kiến năm 2022

Thực hiện Quy định của Nhà trường về sáng kiến và xét công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 2863/QĐ-ĐHV ngày 02/12/2021 của Hiệu trưởng, Hội đồng sáng kiến Nhà trường đã họp xét các giải pháp được đề nghị công nhận là sáng kiến năm 2022.

Nhà trường thông báo trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động kết quả họp xét của Hội đồng. Trong thời gian từ ngày từ ngày 22/12 đến 28/12/2022, các tập thể, cá nhân nếu có ý kiến thì phản ánh về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng, Ủy viên thư ký).

Sau ngày 28/12/2022, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ ban hành Quyết định công nhận sáng kiến năm 2022.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn trường, các Công đoàn bộ phận thông báo tới viên chức, người lao động toàn trường được biết.

Xem File đính kèm