Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022

Theo Thông báo số 692/TB-BGDĐT, ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022. Căn cứ Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)