Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023

Thực hiện Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (sau đây gọi tắt là Nghị định 27); Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú như sau (chi tiết thông báo xem tại file đính kèm):

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)