TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hoài Thương; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hoài Thương; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội; Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục; Mã số:...

Tin tức05/04/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phương Thúy; chuyên ngành Quản lý kinh tế

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phương Thúy; chuyên ngành Quản lý kinh tế

Tên đề tài luận án: Sinh kế bền vững cho người dân ven biển tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 91310110

Tin tức31/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thúy Hồng; chuyên ngành Chính trị học

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thúy Hồng; chuyên ngành Chính trị học

Tên đề tài: Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường quyền lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay; chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 9310201

Tin tức17/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Tên luận án: Nghiên cứu đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) và thành phần hóa học tinh dầu của một số loài phân bố ở tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Thực vật học; Mã số: 9420111

Tin tức15/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làm; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ; Mã số: 9140114

Tin tức06/03/2023