Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TỪ NĂM 2022

Trên cơ sở Quyết định số 584/QĐ-ĐHV ngày 26/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh, Nhà trường đã sửa đổi, bổ sung quy định  hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Vinh. Theo đó, Nhà trường đã nêu ró mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của Hoạt động ĐBCL, tuyên bố chính sách và cam kết chất lượng. Nhà trường đã quy định hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Cấu trúc của hệ thống bao gồm Hội đồng ĐBCL, Trung tâm ĐBCL và mạng lưới ĐBCL tại các đơn vị. Chức năng nhiệm vụ của Hệ thống ĐBCL cũng được quy định. Các quy định về Hoạt động ĐBCL về thực hiện chức năng và kết quả về hoạt động ĐBCL cũng được quy định rõ. Chi tiết có thể xem TẠI ĐÂY