Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG

Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học Vinh bao gồm:  (1) cơ cấu tổ chức bộ máy;  (2) hệ thống cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, các nguồn lực và thông tin của Nhà trường sử dụng để thiết lập, duy trì và cải tiến chất lượng.

Cơ cấu bộ máy của Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Vinh bao gồm: Hội đồng đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và mạng lưới đảm bảo chất lượng tại các đơn vị được thể hiện trong sơ đồ sau:

Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong tại trường Đại học Vinh được thể hiên bởi sơ đồ sau