Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 145 - 23/9/2022: Nguyễn Ngọc Dũng

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 144 - 21/9/2021: Nguyễn Ngọc Dũng

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 143 - 1/10/2022: Lê Thị NhưQuynhf

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 142 - 25/9/2022: Lê Thị Như Quỳnh

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 141 - 21/09/2022: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh - ThS Nguyễn Trung Kiền

Seminar20/09/2022