TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2023 - 2024

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2023 - 2024

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 9/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024