Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Các dự án đang tiến hành và kết quả

Trường Đại học Vinh liên tiếp được cấp kinh phí thực hiện các tiểu dự án thuộc Quỹ nâng cao chất lượng (QLG) của Dự án Giáo dục Đại học mức A, B, C ngay từ vòng  1.

Thông tin cụ thể về các tiểu dự án như sau:

+ Mức A: Nâng cấp Thư viện và xây dựng Trung tâm thông tin tư liệu Đại học Vinh. Tổng kinh phí: 528.000 USD. Thời gian: 09/2000-03/2002.

+ Mức B: Nâng cao chất lượng đào tạo phần kiến thức giáo dục đại cương thuộc lĩnh vực Lý, Hóa, Sinh ở Trường Đại học Vinh. Tổng kinh phí: 825.000 USD. Thời gian bắt đầu: 12/2002.

+ Mức C: Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư các ngành Nông-Lâm-Ngư của Trường Đại học Vinh. Tổng kinh phí: 2.907.350 USD. Thời gian bắt đầu: 07/2004.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý-Thực hiện Tiểu Dự án GDĐH Trường Đại học Vinh.
182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An.

Tel: (84.038)551310; Fax: (84.038)552570.

Email: VinhUni@hn.vnn.vn