Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chuẩn bị thật tốt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2, giai đoạn 2022 - 2027

Sáng ngày 20/4/2022, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Hội đồng Đảm bảo chất lượng, mạng lưới Đảm bảo chất lượng và Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc; cán bộ các trường, khoa, viện, phòng ban, đơn vị có liên quan và Trung tâm Đảm bảo chất lượng. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã công bố các Quyết định số 437/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2022; Quyết định số 620/QĐ-ĐHV và Quyết định số 621/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng, mạng lưới Đảm bảo chất lượng và Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã công bố các Quyết định

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng đã định hướng xây dựng Khung Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Vinh. Nhà trường sẽ thành lập các nhóm xây dựng Khung Đảm bảo chất lượng bên trong theo các khối ngành đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển Nhà trường; xây dựng các bộ chuẩn kiểm định chất lượng, xếp hạng trong nước và quốc tế; xây dựng subweb về công tác đảm bảo chất lượng cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Giáo sư Hiệu trưởng nhấn mạnh, yêu cầu Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục chuẩn bị báo cáo Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2, giai đoạn 2022 - 2027 theo chuẩn mới.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng định hướng xây dựng Khung Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Vinh

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã phân công công việc của các nhóm chuyên trách và kế hoạch thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục; xin ý kiến Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Vinh. Đại biểu tham dự cũng đã được tập huấn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và công tác tự đánh giá đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh trình bày.

Kết thúc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Đảm bảo chất lượng, mạng lưới Đảm bảo chất lượng và Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục; giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch đánh giá cơ sở giáo dục theo chu trình PDCA, bố trí kế hoạch mời chuyên gia tập huấn cho các nhóm tự đánh giá; giao Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh bố trí các buổi tiếp theo để tập huấn cho Hội đồng Đảm bảo chất lượng, mạng lưới Đảm bảo chất lượng và Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh; giao Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến chủ trì, thiết kế xây dựng phần mềm lưu trữ hệ thống minh chứng các hoạt động của Nhà trường nhằm phục vụ cho việc đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, đánh giá, xếp hạng trường đại học theo các bộ tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghiên cứu các bộ chuẩn đánh giá các trường đại học như THE, QS Asia, ARWU, UPM... để tham mưu đưa ra mốc chuẩn trong khung đảm bảo chất lượng, từ đó tham mưu đề xuất để cải tiến, đưa Trường sớm đạt top 500 châu Á, top 1.000 thế giới theo kế hoạch, chiến lược đã đề ra.

TT. ĐHV