Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Danh sách cán bộ hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 - Trường Đại học Vinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
         
DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY SINH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số   603 /QĐ-ĐHV ngày 21/3/2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh)
         
Stt Ngành tuyển sinh Họ và tên cán bộ phụ trách Số điện thoại Email
1 Báo chí ThS.Nguyễn Thanh Hải 0915615691 nthai@vinhuni.edu.vn
ThS.Lê Thị Thu Hiền 0977346339 hienltt@vinhuni.edu.vn
2 Chăn nuôi ThS. Trương Thị Thành Vinh 0985381343 thanhvinhtruong@gmail.com
TS. Nguyễn Thức Tuấn 0988506099 nguyenthuctuan@gmail.com
3 Chính trị học/Quản lý nhà nước ThS.Phạm Thị Thúy Hồng 0837677777 thuyhong@vinhuni.edu.vn
TS.Lê Thị Thanh Hiếu 0918528917 hieultt@vinhuni.edu.vn
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử TS.Nguyễn Tiến Dũng 0912923115 nguyentiendung@vinhuni.edu.vn
5 Công nghệ kỹ thuật nhiệt ThS.Trần Đình Dũng 0987724823 dungtd@vinhuni.edu.vn
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô TS.Trịnh Ngọc Hoàng 0964886709 hoangtn@vinhuni.edu.vn
TS.Lương Ngọc Minh 0978282827 minhln@vinhuni.edu.vn
7 Công nghệ sinh học TS. Nguyễn Đức Diện 0988573768 ducdienbio78@gmail.com
TS. Hồ Thị Phương 0986189146 phuongmt.dhv@gmail.com
8 Công nghệ thông tin ThS. Nguyễn Quang Ninh 0946687176 ninhnq@vinhuni.edu.vn
PGS.TS. Hoàng Hữu Việt 0948252259 viethh@vinhuni.edu.vn
9 Công nghệ thông tin chất lượng cao ThS. Phạm Trà My 0946377599 mypt@vinhuni.edu.vn
TS. Lê Văn Minh 0817532999 minhlv@vinhuni.edu.vn
10 Công nghệ thực phẩm TS. Nguyễn Tân Thành 0989339115 nguyentanthanhvn@gmail.com
TS. Lê Thị Mỹ Châu 0983580264 chaultm@vinhuni.edu.vn
11 Công tác xã hội ThS. Phùng Văn Nam 0941250777 vanamctxh.dhv@gmail.com 
TS. Võ Thị Cẩm Ly 0962248209 vocamly1978@yahoo.com.vn
TS.Ông Thị Mai Thương 0977005095 ongmaithuong@gmail.com
ThS. Phan Thị Thúy Hà 0914912918 thuyhaphan@yahoo.com.vn
ThS. Nguyễn Thị Hoài An 0868214777 hoaiannguyen88@gmail.com
ThS. Trần Thị Khánh Dung 0967237108 khanhdungcp29@gmail.com
ThS. Phạm Thị Oanh 0986529426 ngocoanh242@gmail.com
12 Điều dưỡng TS. Hồ Đình Quang 0918119583 hodinhquang@vinhuni.edu.vn
13 Du lịch, Việt Nam học ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 0915165852 thanhthanh_nguyen84@yahoo.com
ThS. Lê Thị Hải Lý 0973861568 huongly191@gmail.com
ThS. Võ Thị Anh Mai 0917861678 voanhmai1111@gmail.com
14 Giáo dục Chính trị TS. Trần Cao Nguyên 0967854555 nguyengdct@gmail.com
ThS. Dương Thị Mai Hoa 0914597989 hoaduong.project@gmail.com
TS. Bùi Thị Cần 0889728138 thanhcandhv2020@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Hải Yến 0962662626 haiyen.na@gmail.com
15 Giáo dục Mầm non TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh 0915217680 hanhvinhuni@gmail.com
ThS. Phan Thị Quỳnh Trang 0963160477 phanquynhtrang0711@gmail.com
16 Giáo dục Quốc phòng - An ninh ThS. Nguyễn Đình Lưu 0986608954 Luund37@gmail.com
ThS. Nguyễn Minh Quyết 0987257019 nguyenminhquyetqpan@gmail.com
17 Giáo dục Thể chất TS. Nguyễn Trí Lục 0966005558 trilucdhv@gmail.com
TS. Văn Đình Cường 0912356804 manhcuong6580@gmail.com
18 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Thị Châu Giang 0912414359 giangntc@vinhuni.edu.vn
ThS. Phan Anh Tuấn 0946811610 Tuanpa@vinhuni.edu.vn
ThS. Phan Hữu Tiệp 0981985785 tiepph@vinhuni.edu.vn
19 Kế toán  TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ  0971262679 Bichthuykt2008@gmail.com
ThS. Trương Thị Hoài  0944916456 truongthihoai88@gmail.com
20 Khoa học dữ liệu và thống kê TS. Dương Xuân Giáp 0912742589 dxgiap@gmail.com
21 Khoa học máy tính TS. Phan Anh Phong 0912120062 phongpa@vinhuni.edu.vn 
22 Kiến trúc (Dự kiến) ThS. Doãn Thị Thuỳ Hương 0981130098 doanhuongdhv@gmail.com
TS. Phạm Hồng Sơn 0983567298 phamhongson1977@gmail.com
23 Kinh tế TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh  0912923433 ntquynh83@gmail.com
ThS. Cao Thị Thanh Vân  0984768764 vanctt6@gmail.com
24 Kinh tế xây dựng TS. Nguyễn Duy Khánh 0988556223 duykhanhxdv@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Diệu Thuỳ 0917432889 dieuthuy03@gmail.com
25 Kỹ thuật công trình giao thông TS. Nguyễn Trọng Hà 0942809698 tronghadhv@gmail.com
TS. Phan Huy Thiện 0903208188 huythienkxd@vinhuni.edu.vn
26 Kỹ thuật Điện tử - Tin học TS. Cao Thành Nghĩa 0919725098 caothanhnghia@vinhuni.edu.vn
27 Kỹ thuật điện tử - viễn thông TS.Lê Đình Công 0965845768 ldcong@vinhuni.edu.vn
28 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa TS. Mai Thế Anh 0869502613 theanh@vinhuni.edu.vn
TS.Hồ Sỹ Phương 0967919595 hophuong@vinhuni.edu.vn
29 Kỹ thuật phần mềm ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm 0912343460 tamntm@vinhuni.edu.vn 
30 Kỹ thuật xây dựng TS. Lê Thanh Hải 0912248948 haidhvinh@gmail.com
ThS. Trần Xuân Vinh 0948632326 xuanvinhkxd@vinhuni.edu.vn
ThS. Phan Văn Long 0916159998 phanlongxd@gmail.com
31 Luật ThS.Bùi Hạnh Phúc 0358324338 phucbh@vinhuni.edu.vn
ThS.Đoàn Minh Trang 0915105303 doantrangdhv@gmail.com
ThS.Cao Thị Ngọc Yến 0931399938 kaoyendhv@gmail.com
ThS Hồ Trọng Hữu 0966967638 huu.law@gmail.com
32 Luật kinh tế TS. Hồ Thị Duyên 0963794900 duyenht@vinhuni.edu.vn
ThS. Ngũ Thị Như Hoa 0984081441 hoantn@vinhuni.edu.vn
TS.Hồ Thị Hải 0976715872 haiht@vinhuni.edu.vn
33 Ngôn ngữ Anh TS. Nguyễn Duy Bình 0947492309 duybinhdhv@gmail.com
ThS. Dương Đức Ánh 0963972968 ducanhvinhuni@gmail.com
34 Nông học TS. Nguyễn Hữu Hiền 0978038777 huuhiendhv@gmail.com
ThS. Cao Thị Thu Dung 0944364749 dungctt@vinhuni.edu.vn
35 Nuôi trồng thuỷ sản TS. Tạ Thị Bình 0967944072 tathibinhdhv@gmail.com
TS. Phạm Mỹ Dung 0948231430 phammydungnln@gmail.com
36 Quản lý Đất đai TS. Trần Đình Du 0981995009 trandulille@gmail.com
ThS. Võ Thị Thu Hà 0978807268  
37 Quản lý giáo dục TS. Bùi Văn Hùng 0949328199 buihungdhv@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0915537188 ntthuhang81@gmail.com
38 Quản lý tài nguyên và môi trường TS. Trần Thị Tuyến 0915346082 ttt.dhv@gmail.com
ThS. Hoàng Thị Thuỷ 0982900499 thuyhoang29@gmail.com
39 Quản lý văn hóa TS. Võ Thị Hoài Thương 0989853953 hoaithuong@vinhuni.edu.vn 
TS. Bùi Minh Thuận 0912431343 buiminhthuandhv@gmail.com
40 Quản trị kinh doanh chất lượng cao; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử TS. Trần Thị Lê Na 0934667759 lenalongdhv@gmail.com
ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương  0912128774 camthuongkt@gmail.com
41 Sư phạm Địa lý TS. Nguyễn Thị Việt Hà 0989256276 hantv@vinhuni.edu.vn
TS. Phạm Vũ Chung 0916290678 chungpv@vinhuni.edu.vn
42 Sư phạm Hóa học PGS.TS. Cao Cự Giác 0913504617 caocugiacvinhuni@gmail.com
TS. Nguyễn Hoàng Hào 0912736777 haonguyen0404@gmail.com
43 Sư phạm Lịch sử TS. Nguyễn Văn Tuấn 0986591245 nguyenvantuandhv@gmail.com
TS. Mai Phương Ngọc 0984131415 ngocmp.vinhuni@gmail.com
44 Sư phạm Ngữ văn TS. Ngô Thị Quỳnh Nga. 0944368767 ngothiquynhnga@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà 0918345228 ngochakv@gmail.com
45 Sư phạm Sinh học TS. Hồ Anh Tuấn 0912010876 hoanhtuan18@gmail.com
PGS.TS. Lê Thị Hương 0859311345 lehuong223@gmail.com
46 Sư phạm Tiếng Anh ThS. Văn Thị Hà 0376012112 vanha56a2spnn@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Dương Ngọc 0944569917 duongngocdhv@gmail.com
47 Sư phạm Tin học TS. Trần Thị Kim Oanh 0912488055 oanhdhv@gmail.com
ThS. Nguyễn Bùi Hậu 0944384861 haunb@vinhuni.edu.vn
48 Sư phạm Toán học;
Sư phạm Toán học chất lượng cao
TS. Trần Anh Nghĩa 0947697678 trananhnghiadhv@gmail.com
TS. Nguyễn Hữu Quang 0947449800 quangdhv@gmail.com
49 Sư phạm Vật lý TS. Lê Cảnh Trung 0919554628 trunglc@vinhuni.edu.vn
TS. Lê Văn Vinh 0394358186 levinh.47aly.bs@gmail.com
50 Tài chính ngân hàng  TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ  0981168888 bichthuytcnh@gmail.com
ThS. Bành Thị Thảo  0985697328 Banhthao107@gmail.com
51 Tâm lý học giáo dục (Dự kiến) ThS. Trần Hằng Ly 0949921533 lyxinh2006@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0915759177 quynhanhgddhv@gmail.com
52 Thú y (Dự kiến) TS. Hoàng Thị Mai 0386872505 maihoangdhv@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Thanh 0984806773 nguyenthithanhnln@gmail.com
53 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Dự kiến) ThS.Nguyễn Thị Lê Vinh 0846081188 vinhntl@vinhuni.edu.vn
TS.Trương Thị Phương Thảo 0912488444 thaottp_gdct@vinhuni.edu.vn
  Danh sách có 109 cán bộ./.