Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2

Để chuẩn bị thật tốt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2, giai đoạn 2022 - 2027 theo chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh vào sáng ngày 20/4/2022 tại Hội nghị Hội đồng Đảm bảo chất lượng, mạng lưới Đảm bảo chất lượng và Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, trong các ngày 28 - 29/4/2022, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2.

Phiên tập huấn ngày 28/4/2022

Tham dự có Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 437/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Để tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, Trường Đại học Vinh đã mời TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và TS. Trần Hữu Lượng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp trình bày các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; những điểm khác biệt giữa Bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Bộ tiêu chuẩn ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT;

Chuyên đề 2: Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về chiến lược (Tiêu chuẩn 1 - 8);

Chuyên đề 3: Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về hệ thống (Tiêu chuẩn 9 - 12);

TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tập huấn các chuyên đề 1, 2, 3

Chuyên đề 4: Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (Tiêu chuẩn 13 - 17);

Chuyên đề 5: Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (Tiêu chuẩn 18 - 25);

Chuyên đề 6: Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

TS. Trần Hữu Lượng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tập huấn các chuyên đề 4, 5, 6

Trong thời gian 2 ngày, đại biểu đã được tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách đã tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy định. Ngay sau tập huấn, đại biểu cũng đã triển khai các nội dung được tập huấn vào thực tiễn công tác của đơn vị, cá nhân được phân công.

Phiên tập huấn ngày 29/4/2022

TT. ĐHV