Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023 ban hành theo Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2023; Kết luận phiên họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh ngày 22/7/2023, Trường Đại học Vinh thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức/mã phương thức: 100, 200, 402, 405, 406 như sau.

1. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023/Mã phương thức 100

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được xác định theo ngành/nhóm ngành và chương trình đào tạo, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (phụ lục kèm theo).

Thí sinh có tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên từ điểm sàn trở lên và không có môn thi nào từ 1,0 điểm trở xuống là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành tương ứng. Điểm sàn không nhân hệ số bài thi/môn thi, không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm bảo lưu những năm trước để xét tuyển.

- Đối với các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh (lớp tài năng),  Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh tính hệ số 2 và điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Tổng điểm thí sinh = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3/tiếng Anh × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên.

2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)/Mã phương thức 200

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Các ngành sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023; các ngành khác (ngoài sư phạm) tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2023 trở về trước.

- Nguyên tắc xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: 

+ Đối với ngành đào tạo giáo viên có học lực lớp 12 xếp loại giỏi và hạnh kiểm từ loại khá trở lên, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 và cộng điểm ưu tiên đạt điểm theo phụ lục kèm theo.

+ Các ngành khác (ngoài sư phạm) tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 và cộng điểm ưu tiên đạt điểm theo phụ lục kèm theo.

- Đối với các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh tính hệ số 2 và điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Tổng điểm thí sinh = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3/tiếng Anh × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên.

3. Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2023/Mã phương thức 402

- Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực và có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy của các đại học/trường đại học năm 2023:

- Điểm sàn xét tuyển ≥ 18,00 (Điểm bài thi của thí sinh được quy về 30 điểm + Điểm ưu tiên).

4. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - Mã phương thức 405

- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển sử dụng kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với điểm thi năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, thỏa mãn đủ các điều kiện sau: 

- Ngành Giáo dục Mầm non có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Môn 1 + Môn 2 + điểm ưu tiên × 2/3   ≥   12,67 điểm và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   21 điểm.

- Ngành Giáo dục Thể chất có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Môn 1 + Môn 2 + điểm ưu tiên × 2/3   ≥   12 điểm và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   19 điểm.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Tổng điểm thí sinh = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3/năng khiếu × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên.

5. Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - Mã phương thức 406

- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào sử dụng kết hợp kết quả học tập lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, thỏa mãn đủ các điều kiện sau: 

- Ngành Giáo dục Mầm non:

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi, hạnh kiểm từ loại Khá trở lên và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   24 điểm

- Ngành Giáo dục Thể chất:

Học lực và hạnh kiểm lớp 12 xếp từ loại Khá trở lên và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   24 điểm

- Tổng điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3/năng khiếu × 2) × 3/4) + Điểm ưu tiên.

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023

- Lựa chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất)

- Lựa chọn tên trường/mã trường: Trường Đại học Vinh/TDV

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0238.898 8989.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM