Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Nội dung

Đường link

Báo cáo tự đánh giá

Link

Danh mục minh chứng

Link

Hộp minh chứng online

Link