Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hướng dẫn công tác nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2021

Để kịp thời nghiệm thu và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường năm 2021 về rà soát, cập nhật chương trình đào tạo các ngành theo hướng tiếp cận CDIO, Nhà trường thông báo kế hoạch nghiệm thu và hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Yêu cầu của Báo cáo tổng kết đề tài

Căn cứ các nội dung nghiên cứu tại Mục 13.1 của thuyết minh đã được phê duyệt, chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề tài theo Phụ lục 2.

2. Yêu cầu về các sản phẩm của đề tài

- Sản phẩm của đề tài bao gồm: Đề cương CDIO; Mục tiêu, Chuẩn đầu ra và Báo cáo tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (CTĐT); Bản mô tả CTĐT; Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT của ngành với các CTĐT trong và ngoài nước; Đề cương chi tiết các học phần được triển khai theo hình thức dạy học dự án hoặc đồ án hoặc Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp.

- Yêu cầu của các sản phẩm: Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 18/HĐ-ĐHV ngày 06/12/2021 của Nhà trường.

 3. Kế hoạch và quy trình nghiệm thu

3.1. Nhà trường tổ chức nghiệm thu cho tất cả các đề tài CDIO 2021 trong tháng 4/2022, dự kiến theo Phụ lục 1.

3.2. Quy trình nghiệm thu được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

- Bước 1: Công tác chuẩn bị

+ Hội đồng KH&ĐT các trường, viện, khoa gửi về Phòng KH&HTQT danh sách đề xuất Hội đồng nghiệm thu cho từng đề tài theo Phụ lục 3;

+ Phòng KH&HTQT chủ trì phối hợp Phòng Đào tạo lựa chọn và đề xuất danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu;

+ Phòng KH&HTQT có trách nhiệm phối hợp Phòng KH-TC chuẩn bị hồ sơ, các biểu mẫu liên quan và bố trí lịch nghiêm thu;

+ Các yêu cầu và biểu mẫu liên quan đã được gửi trực tiếp đến địa chỉ email của các chủ nhiệm đề tài và có thể download trên subweb của Phòng KH&HTQT, Phòng KH-TC.

 Thời gian hoàn thành: trước 17 giờ ngày 31/3/2022.

- Bước 2: Giao nhận hồ sơ nghiệm thu

+ Chủ nhiệm đề tài nhận Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và chịu trách nhiệm chuyển đến các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết và minh chứng các sản phẩm;

+ Lãnh đạo các đơn vị theo dõi lịch nghiệm thu để chỉ đạo và giám sát thực hiện.

Thời gian hoàn thành: trước 17 giờ ngày 08/4/2022.

 - Bước 3: Tổ chức nghiệm thu

+ Căn cứ thuyết minh đã được phê duyệt, các Hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện của các nhiệm vụ theo quy định;

+ Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, theo dõi, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh;

+ Ngay sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài nộp về Phòng KH&HTQT (thông qua ThS. Trần Thị Thái): Biên bản họp của Hội đồng (03 bản) có đầy đủ thông tin và chữ ký của Chủ tịch HĐ, Thư ký HĐ để kịp trình ký phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thời gian hoàn thành công tác nghiệm thu: trước 17 giờ ngày 28/4/2022.

- Bước 4. Hoàn thành hồ sơ sau nghiệm thu

Sau khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng kết và các nội dung liên quan theo ý kiến của Hội đồng, chuẩn bị hồ sơ khoa học, hồ sơ tài chính với đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 5. Nộp hồ sơ về Phòng KH&HTQT, Phòng KH-TC

+ Chủ nhiệm đề tài gửi bản mềm Thông tin kết quả nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh) theo mẫu quy định về địa chỉ email: thaitt@vinhuni.edu.vn

+  Nộp hồ sơ khoa học về Phòng KH&HTQT; hồ sơ tài chính về Phòng KH-TC theo hướng dẫn tại Phụ lục.

Thời gian hoàn thành: trước 17 giờ ngày 16/5/2022.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các trường, viện, khoa đào tạo thông báo rộng rãi đến các chủ nhiệm đề tài và đôn đốc triển khai thực hiện.

Gửi kèm theo công văn này gồm có:

Công văn hướng dẫn

Phụ lục 1. Dự kiến thời gian họp hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021;

Phụ lục 2. Yêu cầu về hình thức và nội dung báo cáo tổng kết;

Phụ lục 3. Mẫu Danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu;

Phụ lục 4. Hướng dẫn số 18/HD-ĐHV ngày 06/12/2021.

 Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ ThS. Trần Thị Thái, Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0986.209.710. Email: thaitt@vinhuni.edu.vn.

Trân trọng./.