Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2012-2016

Trường đại học Vinh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chu kỳ 2012-2016 , cụ thể như sau

STT

Tên cơ sở đào tạo

Thời điểm đánh giá ngoài

Trung tâm KĐCLGD

 

Kết quả đánh giá/Công nhận

Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Công nhận đạt/không đạt CLGD

Giấy chứng nhận/Công nhận

Quyết định

Giá trị đến

1

Trường Đại học Vinh 

3/2017 

TT KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giấy chứng nhận 

Số 15-NQ-HĐKĐCL ngày 24/7/2017 

Đạt 

Số 120/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017

06/9/2022