Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: Nâng cao chất lượng huấn luyện bài “Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK” cho sinh viên học GDQP&AN tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian 7h00 Thứ 7 ngày 8/10/2022.

3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.

4. Người trình bày: Nguyễn Quốc Chiến.

5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật.