Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: Giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường đại học Vinh.

2. Thời gian 7h00 Thứ 7 ngày 8/10/2022.

3. Địa điểm. Phòng học 302 Giảng đường A.

4. Người trình bày: Nguyễn Minh Quyết.

5. Đơn vị: Bộ môn Đường lối quân sự.