Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường đại học quân sự hiện nay”.
2. Thời gian 7h30 Thứ 5 ngày 01/12/2022
3. Địa điểm. Phòng học 402 Giảng đường A
4. Người trình bày: Bùi Đức Công
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự