Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Vận dụng nghệ thuật quân sự của cha ông để đánh thắng kẻ thù xâm lược vào giảng dạy quốc phòng và an ninh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 2 ngày 14/2/2022
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật