Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên không chuyên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường Đại học vinh”.

2. Thời gian 7h00 Thứ 3 ngày 8/3/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 402 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Đinh Thị Hải.
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật.