Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Tên semina: “Kỹ thuật gò bóng thuận tay môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Vinh”.

Người trình bày: Đậu Bắc Sơn

Thời gian: từ 7h00 ngày 25/11/2023

Địa điểm: VP khoa GDTC

Đơn vị: Bộ môn Bóng-Điền kinh