Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên seminar: Xây dựng bài giảng môn Trắc địa công trình tiếp cận CDIO

Người trình bày: Phan Huy Thiện

Thời gian: từ 14h30 ngày 11/02/2022

Địa điểm: Phòng B1 101

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường