Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên seminar: Sensitivity analysis of structures and environmental parameters for the speed limits of the car running on the corroded steel girder bridge over time

Người trình bày: Nguyễn Trọng Hà

Thời gian: từ 16h30 ngày 11/02/2022

Địa điểm: Phòng B1 101

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường